Sheet of song: Qua cầu - Thảo Hồ,Nguyễn Hoàn Nguyên

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Qua cầu - Thảo Hồ,Nguyễn Hoàn Nguyên - (Qua [C] cầu độc mộc, gió [G] dọc gió [C] ngang Một [F] thanh...)

2 months ago48 Valse Sheet

Sheet - Images: Qua cầu
Maybe you like