Sheet of song: Mẹ đâu rồi mẹ ơi! - Phạm Đại Minh Nhật,Lynh Nghy

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mẹ đâu rồi mẹ ơi! - Phạm Đại Minh Nhật,Lynh Nghy - (Intro: [Gb][Bbm]-[Bbm]-[Ab]-[Gb7]-[Bbm]-[Gb7]-[Ab]-[Fsus4] [...)

Maybe you like