Sheet of song: Giữa đôi bờ tỉnh thức - Thảo Hồ,Tôn Nữ Mỹ Hạnh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Giữa đôi bờ tỉnh thức - Thảo Hồ,Tôn Nữ Mỹ Hạnh - (Sóng từ đâu mà [C] tới. Hồn [F] trôi lạc về [C] đâu Giữa đôi...)

2 months ago79 Slow Sheet

Sheet - Images: Giữa đôi bờ tỉnh thức
Maybe you like