Sheet of song: Từ giã kinh kỳ - Minh Kỳ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Từ giã kinh kỳ - Minh Kỳ - (1. Bạn [F] ơi có [Bb] tôi từ giã kinh [F] kỳ Đèn [Bb] đêm ph...)

3 years ago676 Minh Kỳ Sheet

Sheet - Images: Từ giã kinh kỳ
Maybe you like