Sheet of song: Ngày đó chúng mình - Phạm Duy

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ngày đó chúng mình - Phạm Duy - (Ngày [A] đó có em [D] đi nhẹ vào [E7] đời Và [A] đem theo tr...)

4 years ago615 Valse Phạm Duy Sheet

Sheet - PDF: Ngày đó chúng mình
Maybe you like