Rồi đi xa thấy [B] nhớ Nhớ cao [Abm] nguyên chờ đợi Mây lang thang [E] đại ngàn Con suối về [F#7] đi hoang Rồi đi xa [B] thấy nhớ Đêm cao [Abm] nguyên lửa trại Đêm âm thanh của [E] rừng Đêm rượu [F#7] cần men say Tôi như say tiếng [B] cồng chiêng Tôi như say hương [Abm] cao nguyên đại ngàn Tôi như say đất [E] đỏ bazan Tôi như say đất [F#7] trời...