Sheet of song: Thương lắm cha ơi! - Phan Bảo Nam

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thương lắm cha ơi! - Phan Bảo Nam - (1. Cha [Gm] ơi! Nhớ những đêm sương [Eb] lạnh Dưới mái tranh...)

Maybe you like