Sheet of song: Thuở ban đầu - Phạm Đình Chương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thuở ban đầu - Phạm Đình Chương - (Sao [D] không thấy em [F#m] lại Để [Bm] cùng anh thẩn [Em] t...)


Sheet - Images: Thuở ban đầu
Maybe you like