Sheet of song: Trống trải chiều nay - Võ Tá Hân,Cao Nguyên

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trống trải chiều nay - Võ Tá Hân,Cao Nguyên - (1. Nắng gượng [Dm] giăng ở đầu ngọn cỏ Cành nhỏ rùng [A] mìn...)

3 years ago660 Sheet

Sheet - PDF: Trống trải chiều nay
Maybe you like