Sheet of song: Trời còn đông hay đã vào xuân - Thảo Hồ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trời còn đông hay đã vào xuân - Thảo Hồ - (1. Trời vẫn còn mùa [A] đông, hay đã [D] bước sang [A] xuân ...)

Maybe you like