Sheet of song: Tình khúc cho người - Nguyễn Hoàng Đô,Nguyễn Minh Cát

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình khúc cho người - Nguyễn Hoàng Đô,Nguyễn Minh Cát - ([Em] Chiều nhuộm chân trời [B7] tím Dõi [C] mắt tìm cánh chi...)

3 years ago666 Sheet

Sheet - PDF: Tình khúc cho người
Maybe you like