Sheet of song: Tình học trò - Thiên Tuế,Đỗ Trị

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình học trò - Thiên Tuế,Đỗ Trị - (Em [Dm] ơi còn nhớ ngày [Gm] xưa Cùng chung lối [Bb] nhỏ sớm...)

Maybe you like