Sheet of song: Tình đã xa - Thảo Hồ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình đã xa - Thảo Hồ - (Rồi một [C] ngày tôi chợt hiểu ra không có [G7] gì bất [C] t...)

4 months ago170 Slow Thảo Hồ Sheet

Sheet - Images: Tình đã xa
Maybe you like