Sheet of song: Tiếng lá vàng rơi - Diệp Chí Huy,Nguyễn Ngọc Hạnh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tiếng lá vàng rơi - Diệp Chí Huy,Nguyễn Ngọc Hạnh - (Intro : [Bb] [C] [Am] [Dm], [Bb] [C] [Am] [Dm] 1.Ai đã [Dm]...)

3 years ago562 Sheet

Sheet - PDF: Tiếng lá vàng rơi
Maybe you like