Sheet of song: Thềm rêu - Việt Phương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thềm rêu - Việt Phương - (Chiều [C] xanh con mắt [Am] biếc Trong vùng [F] em im [C] hơ...)

Maybe you like