Sheet of song: Người lính già vui vẻ - Thanh Trúc

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Người lính già vui vẻ - Thanh Trúc - (1. Năm xưa [Dm] ấy, ta lên [Am] đuờng cầm tầm [C] vông đánh ...)

4 years ago745 Thanh Trúc Sheet

Sheet - Images: Người lính già vui vẻ
Maybe you like