Sheet of song: Mở rộng vòng tay (Xin mở rộng tay) - Nguyên Kha

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mở rộng vòng tay (Xin mở rộng tay) - Nguyên Kha - (1. Người già [Gm] yếu khôn cằn tấm [Eb] thân đói [Gm] lả Và ...)

Maybe you like