Sheet of song: Lời hẹn chân mây

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lời hẹn chân mây - (1. Ngày nào vắng [G] anh là [C] nắng phai nhạt màu [G] xanh ...)

3 years ago488 Lê Vân Tú Sheet

Sheet - PDF: Lời hẹn chân mây
Maybe you like