Sheet of song: Lời hẹn chân mây - Lê Vân Tú

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lời hẹn chân mây - Lê Vân Tú - (1. Ngày nào vắng [G] anh là [C] nắng phai nhạt màu [G] xanh ...)

3 years ago445 Lê Vân Tú Sheet

Sheet - PDF: Lời hẹn chân mây
Maybe you like