Sheet of song: Lá buồn theo gió lay - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lá buồn theo gió lay - Nguyễn Tâm Hàn - (1. Chiều [Em] tà lòng hiu [G] hắt Tầng mây [C] xám giăng kín...)

Maybe you like