Sheet of song: Hỡi người tình Lara (Somewhere my love) - Phạm Duy,Nhạc Ngoại

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Hỡi người tình Lara (Somewhere my love) - Phạm Duy,Nhạc Ngoại - (1. [G] Người [D7] tình thương [G] nhớ hãy lắng nghe [G7] lời...)

3 years ago644 Sheet

Sheet - Images: Hỡi người tình Lara (Somewhere my love)
Maybe you like