Sheet of song: Giã từ dĩ vãng - Nguyễn Đức Trung

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Giã từ dĩ vãng - Nguyễn Đức Trung - (1. [Gm] Cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc [Eb] lõng như vô [...)


Sheet - PDF: Giã từ dĩ vãng
Maybe you like