Sheet of song: Gánh lúa - Phạm Duy

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Gánh lúa - Phạm Duy - (Mênh [C] mông mênh mông gánh [F] lúa mênh [C] mông Lúc [Dm] ...)

3 years ago518 Phạm Duy Sheet

Sheet - Images: Gánh lúa
Maybe you like