Sheet of song: Đành - Đoàn Vi Hương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Đành - Đoàn Vi Hương - (Nhắm [Am] mắt buông xuôi thôi [E7] đành Rồi [Am] về đâu hỡi ...)

5 months ago141 Đoàn Vi Hương Sheet

Sheet - Images: Đành
Maybe you like