Sheet of song: Còn gặp nhau - Võ Tá Hân,Tôn Nữ Hỷ Khương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Còn gặp nhau - Võ Tá Hân,Tôn Nữ Hỷ Khương - (Intro: [G][C][Am][D7][G] 1. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ vui...)

3 years ago392 Slow Surf Sheet

Sheet - Images: Còn gặp nhau
Maybe you like