Sheet of song: Chuột yêu gạo (老鼠爱大米 - Mouse love rice)

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Chuột yêu gạo (老鼠爱大米 - Mouse love rice) - (Version 1: 1. Vì tiếng [C] nói ấm êm của [Dm] anh Chợt cảm...)

Maybe you like