Sheet of song: Huế tình xa - Nguyễn Thanh Cảnh - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Huế tình xa - Nguyễn Thanh Cảnh - PDF - ([Gm] Mây chiều nhẹ [Eb] vương [F] lững lờ dòng [Bb] Hương [G...)

Maybe you like