Đêm nay trăng soi thôn [C] trang Gió đưa gió [F] đưa nhịp chày vang chày [C] vang [Em] Trăng đến vui thôn [Am] làng cho nặng tình yêu [Em] thương. Êm êm trên sông ven [C] thôn, Gió đưa gió [F] đưa giọng hò khoan hò [C] khoan [Em] Nghe sóng vỗ mạn [Am] thuyền gợi tình, tình quê [Em] hương Nghe sóng vỗ mạn [Am] thuyền thêm nặng [G] lòng biết bao là...