1. Năm 17 tuổi em đi lấy [Em] chồng Trong nhờ đục [E7] chịu phận gái [Am] sang sông Tưởng vui hết nghĩa tơ [Em] hồng Ngờ [E7] đâu sớm để tang [Am] chồng Trời ghen má đỏ [B7] môi hồng 2. Năm 17 tuổi duyên em [Em] lỡ làng Ba chìm bảy [E7] nổi một chuyến [Am] sang ngang Thuỷ chung gánh gãy giữa [Em] đàng Thuyền [E7] quyên trống trải vô [Am] vàn Từng...