1. Em [Am] đành lỗi hẹn cùng ca dao Non thề biển hẹn trả trăng [Dm] sao Vườn xưa người mới đã đi [Am] vào Nhành [G] mai bờ giếng thế hoa [E7] đào Kỷ niệm giữ lại làm chiêm [E7] bao 2. Em [Am] giặt áo chồng quằn dây phơi Trưa hè nắng nhuộm buồn chơi [Dm] vơi Giặt sao sạch hết nỗi xa [Am] vời Vò [G] sao được trắng mảnh tim [E7] đời Tay vò sao sạch...