[C]zhōngjiù háishì méiyǒu [G]fēiguò kuàngyě nà[Am]xiē chéngzài yuēdìng de [Em]húdié wǒmen de [F]àiqíng yīlù bèi [Em]shíjiān shū[Am]xiě yī[Dm]lù wǎ[G]jiě   [C]hòulái de nǐ wǒ jiù [G]sànluò shìjiè gè[Am]zì suízhe níhóngdēng [Em]míngmiè huǎngrán huí[F]xiǎng qǐ nà yī chǎng [Em]shēngsī lì[Am]jié jìng [Dm]xiàng huàn[G]jué   wǒ àiguò de [C]rén nǐ zài nǎ...