Hợp âm - tab: You are - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: You are - ([G]Zhěnggè shìjiè túrán ān[Cm]jìng xiàlái [G]ānjìng de shēn ...)

--
Capo 3
[G]Zhěnggè shìjiè túrán ān[Cm]jìng xiàlái [G]ānjìng de shēn chù yuánlái [Bm]yǒurén zài
[C]zài yínhé míwù zhī jiān [Bm]xīn gēnzhe [Em]gūdān yáobǎi [Am]wǒmen bùguò shì ǒurán [D]de chén'āi
[G]piāofú zài bànkōng de ài [Cm]zěnme ài [G]zhǎo bù dào tiānkōng yīlài [Bm]de yúncai
[C]nǐ shuō dì nàgè xiǎohái [Bm]bēnpǎo zài [E7]huāngwú dìdài
[Am]líkāi de rén méi shuō huílái zhǐ [D]shèng màntiān de huíyì cánhái
 
[G]Say you [B7]are you [Em]are You [Dm7]will be [G7]left be[C]hind too [D]far too [G]far [G7]
[G]yònglì [B7]de yǒng[Em]bào wēn[Dm7]róu de [G7]shēntǐ [C]lǐ zuì jì[D]mò de [G]guāng
[G]Hey you [B7]are you [Em]are You [Dm7]are the [G7]one who [C]tried so [D]hard so [G]hard [G7]
[G]shòuguò [B7]de shāng[Em]hài xiàng [Dm7]huāduǒ shèng[G7]kāi [C]chéng wú[D]biān shān[G]mài
 
[G]táo bù chū báisè làngcháo [Cm]de dàhǎi [G]hūhuànzhe cóng méi tīngguò [Bm]de wèilái
[C]mílù dì nàgè xiǎohái [Bm]zǒushī zài [E7]sheí de xiànzài
[Am]liú xià de rén níngjié bēi'āi wàng[D]le néng zěnme zìwǒ yǎnmái
 
[G]Here you [B7]are you [Em]are You [Dm7]are the [G7]one who [C]found a beau[D]tiful [G]love [G7]
[G]wǒmen [B7]xiànluò [Em]zài zhè [Dm7]mòshēng [G7]dì hǎi[C]yáng bù xū[D]yào fāngx[G]iàng
[G]Here you [B7]are you [Em]are [Dm7]Memories [G7]of [C]life fal[D]ling be[G]hind [G7]
[G]wúshēng [B7]de liú[Em]làng kě [Dm7]yǒuyī [G7]shuāng chì[C]bǎng jiāng [D]xīn chōng [G]sàn
fēi [C]dào wú[D]lì fēi[G]xiáng

Danh sách hợp âm

Hợp âm: You are - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích