Sheet of song: Trên đồi xưa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trên đồi xưa - (1. [Am] Chuyện ngày xưa thân [G] ái đã [F] trôi như dòng [E]...)


Sheet - PDF: Trên đồi xưa
Maybe you like