Sheet of song: Tình học trò

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình học trò - (Em [Dm] ơi còn nhớ ngày [Gm] xưa Cùng chung lối [Bb] nhỏ sớm...)


Sheet - PDF: Tình học trò
Maybe you like