Sheet of song: Thiên sứ bâng khuâng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thiên sứ bâng khuâng - (Con [A] chim con [F#m] chim về đậu bên [D] người Là Thiên sứ...)

5 years ago898 Trịnh Công Sơn Sheet

Sheet - PDF: Thiên sứ bâng khuâng
Maybe you like