Sheet of song: Sáo đã sang sông

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sáo đã sang sông - (1. Con sáo đã sang sông [Dm] rồi là con sáo đã sang sông Em ...)

a year ago260 Lê Quang Thịnh Sheet

Sheet - PDF: Sáo đã sang sông
Maybe you like