Sheet of song: Màu ly biệt - Nguyễn Thanh Cảnh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Màu ly biệt - Nguyễn Thanh Cảnh - (1. Thềm [Em] xưa dưới ánh trăng Thầm [Am] mơ bóng dáng ai Lố...)


Sheet - Images: Màu ly biệt
Maybe you like