Sheet of song: Giọt sương trên mí mắt - Thanh Tùng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Giọt sương trên mí mắt - Thanh Tùng - (1. [C] Em đâu có biết lúc [G] mặt trời sinh [Am] ra Mặt trời...)


Sheet - Images: Giọt sương trên mí mắt
Maybe you like