Sheet of song: Đợi em mãi đến bây giờ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Đợi em mãi đến bây giờ - (1. Bao tháng [Bm] ngày chờ [Em] em anh vẫn hoài [D] mong Dù ...)

7 months ago181 Rhumba Phan Bảo Nam Sheet

Sheet - PDF: Đợi em mãi đến bây giờ
Maybe you like