Sheet of song: Bước thu đi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Bước thu đi - (1. Em ơi có [C] nghe tiếng mưa thì [F] thầm, [Am] [Dm] buông...)

a year ago135 Slow Quang Huỳnh Sheet

Sheet - Images: Bước thu đi
Maybe you like