Sheet of song: Bóng tàn rơi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Bóng tàn rơi - (Dạt [G] dào mây [C] đưa Ngày [Am] im nắng lưng [F] đồi Khúc ...)


Sheet - Images: Bóng tàn rơi
Maybe you like