Hợp âm - tab: Đạo Tướng Hành ( 盗将行) - Cơ Tiêu - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Đạo Tướng Hành ( 盗将行) - Cơ Tiêu - ([F]jiè guò jiù chóng chéng guāng [G] wǒ [Em]zuò xià mǎ zhèng...)

a year ago481 Ballade Cơ Tiêu
--
Tone [Am], capo 1
[F]jiè guò jiù chóng chéng guāng [G]
wǒ [Em]zuò xià mǎ zhèng hǎn [Am]
kàn nà [F]qīng piāopiāo de yī [G]bǎi
chèn [Em]cā jiān bǎ qún xiān [Am]
tā biàn [F]sān jiāng líu àn [G]
jiè [Em]dāo guāng zuò chuán fān [Am]
rén lù [F]shùi jìn tóu le duān shān [G]
dà [Em]dào pí nǐ sì yě [Am]
 
zhěn fēngsù [F]xuě duōnián [G]
wǒ [Em]yǔ hǔ móu zǎo cān [Am]
lín zhe [F]diào sǒu de yú xiān [G]
wèn [F]wǒ lóng jǐ liǎng qián [G]
shǔ zhōng [F]dà yǔ lián mián [G]
guān [Em]wài héng shī biàn yě [Am]
nǐ de [F]xiào xiàng yī tiáo è quān [G]
zhuàng [Em]luànle wǒ xīn xián [Am]
 
tán [F]huā yīn yuè fù xián [G]
zhè [Em]chūn xiāo yàn yáng tián [Am]
Dài dào [F]mèng xǐng shí fēn zhēng yǎn [G]
tiějiǎ [Em]hányì lǐn liè [Am]
sù yuàn [F]zhǐ gé yījiàn [G]
gùxiāng [Em]jìnsì tiānbiān [Am]
bùzhī [F]hérén qiǎn chàng nòng xián [G]
wǒ [Em]pánghuáng bùkě qián [Am]
 
zhěn fēngsù [F]xuě duōnián [G]
wǒ [Em]yǔ hǔ móu zǎo cān [Am]
lín zhe [F]diào sǒu de yú xiān [G]
wèn [F]wǒ lóng jǐ liǎng qián [G]
shǔ zhōng [F]dà yǔ lián mián [G]
guān [Em]wài héng shī biàn yě [Am]
nǐ de [F]xiào xiàng yī tiáo è quān [G]
zhuàng [Em]luànle wǒ xīn xián [Am]
 
fēngyān [F]wànlǐ rú xián [G]
zhì [Em]qúnxiōng xià jiǔ yàn [Am]
xièjué [F]cè xūn shì èr zhuǎn [G]
xiǎngwèi [Em]nǐ qiè yù zān [Am]
 
rù xiàng [F]jiān chī tāng miàn [G]
xiào kàn [Em]chuāng biān fēi xuě [Am]
qǔyāo [F]jiān míng zhū tán shān què [G]
lì [Em]pí pà yú tíng qián [Am]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Đạo Tướng Hành ( 盗将行) - Cơ Tiêu - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích