Hợp âm - tab: Bọt Sóng (浪花) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Bọt Sóng (浪花) - ([C] yòngxīn de rén [C] shénme múyàng [Am] yòngxīn de rén [Am...)

a year ago351
--
capo 5
[C] yòngxīn de rén [C] shénme múyàng
[Am] yòngxīn de rén [Am] bù dǎ lǐ [F] shòuguò de shāng
[G] kànhǎo lǐxiǎng bù shàng xiàn [C] shí de dàng [C]
[C] wǒ kāizhe [C] bù xiàn sù de chē
[Am] wǒ kāi de [Am] wánxiào yěguò [F] shíle
[G] cuòguòle shéi dōu bù [C] jìdé [C]
[Fm] nà yòu zěn [G] yàng
 
Wǒ de mù [C] dì dì bù hé [C] shéi shāngliáng
[Am] cónglái yùjiàn de dōu [Am] shì qínglǎng
shī [F] bài de lǐyóu [F] bié gěi wǒ shuō
[G] shéi méi fànguò jǐ gè [G] cuò
wǒ de mù [C] dì dì bùyòng kào shéi [C] lái dǎ shǎng
[Am] cónglái dōu shì yī fù xiāosǎ [Am] de múyàng
jì [F] rán wǒ láiguò, [G] jiù bù yìng gāi shì pào [C] mò [C]
 
[C] yòngxīn de [C] rén zuòshì bù huāng
[Am] yòngxīn de [Am] rén bùxiè yú [F] áozhe jītāng
[G] huā shíjiān qù yǒngbào rén [C] shēng fēnglàng [C]
[C] wǒ kāizhe [C] bù diàotóu de chē
[Am] wǒ kāi de [Am] wánxiào bùgòu [F] yōumò
[G] bù rén shè de lǚtú [C] kuàilè [C]
[Fm] lànghuā yī [G] yàng
 
Wǒ de mù [C] dì dì bù hé [C] shéi shāngliáng
[Am] cónglái yùjiàn de dōu [Am] shì qínglǎng
shī [F] bài de lǐyóu [F] bié gěi wǒ shuō
[G] shéi méi fànguò jǐ gè [G] cuò
wǒ de mù [C] dì dì bùyòng kào shéi [C] lái dǎ shǎng
[Am] cónglái dōu shì yī fù xiāosǎ [Am] de múyàng
jì [F] rán wǒ láiguò, [G] jiù bù yìng gāi shì pào [C] mò [C]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Bọt Sóng (浪花) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích