Hợp âm - tab: Blind Vision - Blancmange - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Blind Vision - Blancmange - ( Intro E E E E | E E G G | E E7 G G [E]Blind hope, blind ...)

--
Intro E E E E | E E G G | E E7 G G

[E]Blind hope, blind visions
[G] Blind centre, one centre
[E] Blind living and seeing
[G] Blind hell, blind hell[G]

[E] Blind visions and no reasons
[G] For action, blind words
[E] Blind visions and no reasons
[G] For action, blind words[G]

Instrumnetal C C F# E | F# F# F# F# | E E E G | G

[E]Blind visions and no reasons
[G] No reasons for actions
[E] In a dream when I'm reading pages full of words
The [G]harder you look it's getting hard, it's getting hard, it's not

[E] A dream's a dream In a dream when I'm reading pages
[G] Pages full of words It's, it's getting hard, it's not

[E] It's not, it, it It's getting hard
[G] It's getting harder It's getting [C]hard

Instrumnetal C C E | F# F# F# F# | E E E G | C G

[E]Hold me closer now, hold me closer
[G] That's blind vision,[G6] ([G]blind vision)
[E] Push me harder now, harder, push me harder
[G] It's blind hell,[G6] ([G]blind hell)

[E] Keep me spinning around and round
[G] Blind centre,[G6] ([G]blind centre)
[E] Now I'm turning miles above the ground
[G] That's blind hell, [G6] ([G]blind hell, [C]blind hell)

Instrumnetal E E | G G | E E | G G G G | E E | G G | C E F# F# |
[Mmmmmmm]
[E]Blind hope, blind visions
[G] Blind centre, one centre
[E] Blind living and seeing
[G] Blind hell, blind hell, Ha Ha Haaa

[E]Blind visions and no reasons
[G] For actions, blind words
[E] Blind visions and no reasons
[G] For actions, blind words

Instrumental (outro to fade out) E E | G G | E E | G G | E E E

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Blind Vision - Blancmange - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích