Hợp âm: Caug - C augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Caug - C augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: C E G# - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Caug

(C augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtC E G#Cấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Caug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 2 1 1 0] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Caug]
Other [Ukulele] finger positions of [Caug]

Hợp âm: Caug - C augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele