Hợp âm - tab: Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 - Báo Ứng OST) - Quý Luân - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 - Báo Ứng OST) - Quý Luân - (Nơi trần [Em]gian nhiều khổ [G]đau Từ ngàn [Bm]xưa đức Phật ...)

7 months ago79 Quý Luân
--
Nơi trần [Em]gian nhiều khổ [G]đau
Từ ngàn [Bm]xưa đức Phật ra [Em]đời
Cứu muôn loài vượt [C]qua bao trầm [D]luân rời xa tử [G]sinh
Ánh đạo [Em]vàng luôn tỏa [C]sáng
Pháp chư [D]Phật là lý [G]chân
Từ [Am]đây chúng sinh nương [Em]
nhờ theo thuyền [Bm]tự vượt thoát [Em]sông mê.
 
Y vàng [Em]bay theo chân [C]Ngài
Gương từ [D]tôn chúng con kính [G]nguyện
Vượt [D]qua ngàn gian [Em]khó trí vững bền hoằng dương Phật [B7]pháp.
 
Hạnh Bồ [Em]Tát sứ giả Như [G]Lai
Nhập thế [Am]đưa cội nguồn giác [Em]ngộ
Khắp ta bà mang lợi [D]ích đến quần [Em]sinh
Nguyện hoằng [Em]pháp tự gia xác [C]tha tâm bồ [Am]đề về chân [G]như
Quyền độ [Am]sanh phá vô minh sống vui an [Em]lạc
Mở [D]ra đóa hoa chân [Bm]thường
Nguyện [D]ngày đêm tinh [Bm]tấn báo ân chư [Em]Phật.
 
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 - Báo Ứng OST) - Quý Luân - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích