Sheet of song: Thiên sứ bâng khuâng - Trịnh Công Sơn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thiên sứ bâng khuâng - Trịnh Công Sơn - (Con [A] chim con [F#m] chim về đậu bên [D] người Là Thiên sứ...)

3 years ago638 Trịnh Công Sơn Sheet

Sheet - PDF: Thiên sứ bâng khuâng
Maybe you like