Sheet of song: Ngày em đi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ngày em đi - (1. Ngày em ra [Dm] đi em chỉ mang con tim hành lý Để quên mù...)


Sheet - PDF: Ngày em đi
Maybe you like