Sheet of song: Đà Lạt và nỗi nhớ - Thảo Hồ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Đà Lạt và nỗi nhớ - Thảo Hồ - (Tôi đến [C] thăm Đà Lạt mùa phượng [Em] tím [C] Hồ Xuân [F] ...)

2 months ago78 Slow Thảo Hồ Sheet

Sheet - Images: Đà Lạt và nỗi nhớ
Maybe you like