Chord/Tab song: Nước mắt của vì sao (星星的眼淚) - Gillian Chung (Twins) / Chung Hân Đồng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nước mắt của vì sao (星星的眼淚) - Gillian Chung (Twins) / Chung Hân Đồng - (Dǎ[Bb]kāi shōuyīnjī ránhòu ràng tā [F7]jìxù bòfàng děng[Gm]d...)

--
Dǎ[Bb]kāi shōuyīnjī ránhòu ràng tā [F7]jìxù bòfàng
děng[Gm]dài lìng yībiān lái de wēn[Dm]nuǎn
zhè [Eb]jǐnzhāng de [F]hài wǒ [Dm]yě shuì bù [Gm]zháo
xiǎng [Eb]yào de shìjiè yǒu nǐ [F]wéirào
 
Wǒ[C]guò de měitiān yuánlái dōu yǒu [G7]nǐ de péibàn
rú[Am]guǒ nǎ yītiān xiāoshī bù[Em]jiàn
bì [F]shàng yǎn néng gǎn[G]jué [Em]qíjī huì [A]chūxiàn
jiù[Dm]suàn děngle jǐ bǎi [G]tiān
 
Qiān nǐ de [C]shǒu yīqǐ zǒu dào zuì[Em]hòu
Bǎ nǐ de [Am]shǒu tiē jǐn wǒ de xiōng[Em]kǒu
Wǒ cóng méi[F]yǒu shēn shēn [G]de rúcǐ [Em]xīn[Am]dòng
wéi [Dm]yǒu nǐ chūxiàn yǐ[G]hòu
Ài de shí[C]jiān huì bù huì dào yǒng[Em]yuǎn
Zhè kè yǒng[Am]yuǎn tíngliú zài yī shùn[Em]jiān
Cóng jīn yǐ[F]hòu zhè bān [G]shēnkè de [Em]xīn[Am]dòng
wéi [Dm]yǒu nǐ chūxiàn yǐ[G]hòu
zài [C]méiyǒu
 
Wǒ [C]duōme xīwàng měitiān doū néng [G7]zài nǐ shēnbiān
wǒ [Am]dāyìng bù huì xiāoshī bù[Em]jiàn
Fǎng[F]fú shìshàng [G]yīqiè [Em]yǐ bù zhong [Am]yào
zhǐ [Dm]nénggòu ānjìng xīn[G]shǎng
 
Qiān nǐ de [C]shǒu yīqǐ zǒu dào zuì[Em]hòu
Bǎ nǐ de [Am]shǒu tiē jǐn wǒ de xiōng[Em]kǒu
Wǒ cóng méi[F]yǒu shēn shēn [G]de rúcǐ [Em]xīn[Am]dòng
wéi [Dm]yǒu nǐ chūxiàn yǐ[G]hòu
Ài de shí[C]jiān huì bù huì dào yǒng[Em]yuǎn
Zhè kè yǒng[Am]yuǎn tíngliú zài yī shùn[Em]jiān
Cóng jīn yǐ[F]hòu zhè bān [G]shēnkè de [Em]xīn[Am]dòng
wéi [Dm]yǒu nǐ chūxiàn yǐ[G]hòu
zài [C]méiyǒu
 
Rènhé de jìyì néng [G]bǐ nǐ gèng měi
[Em]yīn zhǐyǒu nǐ huì liú[Am]xīng xīng de yǎnlèi
[F]Shuōzhe nǐ shuōzhe [Dm]Zhōngyú nǐ shuō ài [G]wǒ[G#]

Chords List

Chord: Nước mắt của vì sao (星星的眼淚) - Gillian Chung (Twins) / Chung Hân Đồng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like