Hợp âm - tab: Junkie Doll - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Junkie Doll - ( Junkie Doll by Mark Knopfler from Sailing To Philadelphia...)

--
Junkie Doll by Mark Knopfler from Sailing To Philadelphia album
For any questions mail me to [email protected]

Time: 4/4
Key: A Modal
Capo: 1

A5..................[x022xx]
D5..................[xx023x]

Em/G................[3x545x]
D/F#................[2x423x]
[ch]Dm/F[/ch]................[1x323x]
D/A.................[x00232]
[ch]Dm/A[/ch]................[x00231]

| A5 | x4

Turnpike L[A5]ane, Turnpike Lane
You spiked my [D5]arm
But you missed the v[A5]ein

Now it's all gone
But the scars remain[Em/G]
D/F# [ch]Dm/F[/ch]
Junkie doll, I was stuck on you
A5 [ch]A5/G[/ch] D/F# F A5 E7
My junkie doll

Turnham gr[A5]een, Turnham green
You took me h[D5]igh
As I've ever b[A5]een
Now it's all gone
And now I'm clean[Em/G]
D/F# [ch]Dm/F[/ch]
Junkie doll, I was stuck on you
A5 [ch]A5/G[/ch] D/F# F A5 E7
My junkie doll

And a little bit of th[Am]is'd get you [D/A]up
[ch]Dm/A[/ch] Am
And a little bit of that'd get you down
A little bit of th[Em/G]is'd get you [D/F#]up
[ch]Dm/F[/ch]
And a little bit of that'd get you down

And a little bit of th[Am]is'd get you [D/A]up
[ch]Dm/A[/ch] Am
A little bit of that'd get you down
A little bit of th[Em/G]is'd get you [D/F#]up
[ch]Dm/F[/ch] A5
A little bit of that'd get you down

| A5 | % | D5 | A5 |
| A5 | % | Em/G D/F# | [ch]Dm/F[/ch] | A5 [ch]A5/G[/ch] D/F# F |
| A5 E7 |

Turnpike L[A5]ane, Turnpike Lane
You took my h[D5]eart

Pan American

Now rain or shine
It's all the same[Em/G]
D/F# [ch]Dm/F[/ch]
Junkie doll, I was stuck on you
A5 [ch]A5/G[/ch] D/F# D/F# [ch]Dm/F[/ch] A5 Em/G
My junkie doll
D/F# [ch]Dm/F[/ch]
Junkie doll, I was stuck on you
A5 [ch]A5/G[/ch] D/F# [ch]Dm/F[/ch]
My junkie doll

And a little bit of th[Am]is'd get you [D/A]up
[ch]Dm/A[/ch] Am
And a little bit of that'd get you down
A little bit of th[Em/G]is'd get you [D/F#]up
[ch]Dm/F[/ch]
And a little bit of that'd get you down

And a little bit of th[Am]is'd get you [D/A]up
[ch]Dm/A[/ch] Am
A little bit of that'd get you down
A little bit of th[Em/G]is'd get you [D/F#]up
[ch]Dm/F[/ch] Am
A little bit of that'd get you down

| Am D/A | [ch]Dm/A[/ch] Am | Em/G D/F# | [ch]Dm/F[/ch] |
| Am D/A | [ch]Dm/A[/ch] Am | Em/G D/F# | [ch]Dm/F[/ch] Am | repeat

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Junkie Doll - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích